Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to footer Skip to main content

Site blog

ระดับของปัญญา

ปัญญามี 2 ระดับ คือ

     1. ปัญญาโลกีย์

     2. ปัญญาโลกุตระ

1. ปัญญาโลกีย์     หากเราไม่ภาวนาฝึกปฏิบัติ อบรมตนเอง ถึงจะมีปัญญาเพียงใด เป็นเพียง ปัญญาโลกีย์ จะหลุดพ้นไปไม่ได้ มันเวียนตามโลก จิตเป็นโลก คิดแต่จะหามาใส่ตัว อยู่ไม่เป็นสุข หาไม่รู้จักพอ วิชาโลกีย์กลายเป็นอวิชา หาใช่วิชาความรู้แจ้งไม่ ไม่จบสักที ตามลาภ ยศ สรรเสริญ ทำใจให้ติดข้อง กิเลสกองใหญ่

2. ปัญญาโลกุตระ  อยู่ได้ยาก ผู้ใดหวัง มรรค ผล นิพพาน จึงจะทนอยู่ได้ ทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษ กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำให้มันหมดโลกีย์ (ความใคร่ในความสุขความทุกข์ ความดี ความชั่ว) ปฏิบัติให้หมดอุปทาน พิจารณาซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ให้มันเพื่อให้หน่าย จะเกิดนิพพาน ซึ่งเกิดได้ยาก ต้องเห็นโทษในกาม เห็นประโยชน์ในการละกามจึงจะทำได้อาหารของใจ

อาหารของใจที่แท้จริงคือ  บุญและกุศล 

เพื่อสละและปล่อยวาง จัดเป็นทานบารมี พระพุทธเจ้า

อาศัยทานบารมีเป็นเบื้องต้น

ความเจริญ  ความเสื่อม  ที่แท้จริงนั้น  อยู่ที่ใจของเรา

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทางจิต  เพราะกายมันไม่รู้จักอะไร  กายจะให้มันกินก็ได้  ไม่กินก็ได้  การตรัสรู้ทั้งหลายอยู่ที่จิต  ท่านได้ออกจากการปฏิบัติทรมานกาย เดินทางสายกลาง (ไม่ตึง ไม่หย่อน) ท่านให้วางทั้งทุกข์และสุข หาความพอดี

ชีวิตมีทางเลือก 2 ทาง คือ

1. คล้อยตามไปกับโลก

2. ปฏิบัติให้อยู่เหนือโลก พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตนจนพระองค์เองพ้นโลก

บุญ - บาป

บุญ มากกว่า บาป      -เป็นเทวดา (ละอาย เกรงกลัวต่อบาป  พรหม (เมตตา)  พระนิพพาน (ปัญญา)

บุญ เท่ากับบาป         -เป็นมนุษย์

บุญ น้อยกว่าบาป       -อบายภูมิ คือ        

     เดรัจฉาน  ทำบาป  ด้วยความไม่รู้

     เปรต       ทำบาป  ด้วยความโลภ

     อสุรกาย   ทำบาป  ด้วยความกลัว

     นรก        ทำบาปด้วยความอาฆาต พยาบาท


ธรรมสบาย ๆ แต่มีคุณค่า

ธรรมสบาย ๆ แต่มีคุณค่า

ทางโลก     -สุขต้น ทุกข์ปลาย      ทุกข์ไม่รู้จักจบต้องเกิดมาอีก

ทางธรรม    -ทุกข์ต้น สุขปลาย      จบ พบนิพาน ไม่ต้องเกิดอีกต่อไป (จิตเกษม)

สมอง          -เป็นผู้ประสานงาน     การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

จิต               -เป็นผู้สั่งกาย(สมอง)    การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

นักวิทยาศาสตร์   -ไม่เห็นใจ เห็นแต่สมอง สมองเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แขน ขา ขยับไม่ได้

กายและใจ   -แยกจากกัน เห็นได้ชัดตอนนิ่ง - นั่งสมาธิ

กาย              -เป็นดิน น้ำ ลม ไฟ  ตาย  >  เผา - ฝัง

ใจ                -คือผู้รู้ (ใจ)   >  ผู้คิด (จิต)   >  ตายเป็นดวงวิญญาณ (อยู่ในโลกทิพย์)ไปเกิดใหม่เพราะ ใจ ไม่มีวันตาย สิ่งที่สั่งสมไว้ในใจคือ บุญ – บาป


ใครเร็วกว่ากัน..

Posted on Jun 14, 2022

     ยุคนี้ใครก็ตามต้องเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า

     การเรียนรู้ได้เร็ว โอกาสสำเร็จในอาชีพก็จะเร็ว ยิ่งถ้ามีหลักสูตรหรือการอบรม จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว งานก็จะสำเร็จได้เร็วกว่าการไปหาข้อมูลในอินเตอร์เนต

     Train moodle.com ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจเข้าอบรม และแนะนำการนำไปใช้ สามารถสร้างอาชีพ ดูแลงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

     หลักสูตรที่จัดทำมีดังนี้

1. หลักสูตรการติดตั้ง ดูแล การใช้งาน LMS Moodle

2. หลักสูตรการพันหม้อแปลงขนาดเล็ก

     ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตร เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้ผู้สนใจทราบต่อไป

แจ้งข่าวเวบไซต์เดิม

Posted on May 31, 2022

เนื่องจากเวบไซต์ LMS Moodle เดิมเกิดปัญหาขึ้นและไม่ได้ Backup Data เอาไว้ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เราจึงสร้างใหม่ขึ้นมา อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุง ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

Admin LMS


สมัครสมาชิก LMS

Posted on May 31, 2022

สมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนทางอีเมล์ที่สมัครไว้ได้แล้ว กรณี ลิ้งค์ยืนยันไม่เข้าอีเมล์ ให้ดูที่อีเมล์ถังขยะ หากมีปัญหาในการสมัคร แจ้งทางอีเมล์ด้านล่าง

Test Site Blog

Posted on May 29, 2022

Test

LMS :Learning Management System

Posted on May 28, 2022

Moodle LMS.  

" สมัครสมาชิก และ Login ก่อนใช้งาน "

Scroll to top