Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to footer ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Blog entry by Admin User

แจ้งข่าวเวบไซต์เดิม
Posted on May 31, 2022

เนื่องจากเวบไซต์ LMS Moodle เดิมเกิดปัญหาขึ้นและไม่ได้ Backup Data เอาไว้ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เราจึงสร้างใหม่ขึ้นมา อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุง ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

Admin LMS  
Scroll to top