Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to footer ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Blog entry by Admin User

ใครเร็วกว่ากัน..
Posted on Jun 14, 2022

     ยุคนี้ใครก็ตามต้องเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า

     การเรียนรู้ได้เร็ว โอกาสสำเร็จในอาชีพก็จะเร็ว ยิ่งถ้ามีหลักสูตรหรือการอบรม จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว งานก็จะสำเร็จได้เร็วกว่าการไปหาข้อมูลในอินเตอร์เนต

     Train moodle.com ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจเข้าอบรม และแนะนำการนำไปใช้ สามารถสร้างอาชีพ ดูแลงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

     หลักสูตรที่จัดทำมีดังนี้

1. หลักสูตรการติดตั้ง ดูแล การใช้งาน LMS Moodle

2. หลักสูตรการพันหม้อแปลงขนาดเล็ก

     ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตร เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้ผู้สนใจทราบต่อไป


  
Scroll to top