Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to footer Skip to main content

Blog entry by วิลาไล สาทิสรัตนโสภิต

บุญ - บาป

บุญ มากกว่า บาป      -เป็นเทวดา (ละอาย เกรงกลัวต่อบาป  พรหม (เมตตา)  พระนิพพาน (ปัญญา)

บุญ เท่ากับบาป         -เป็นมนุษย์

บุญ น้อยกว่าบาป       -อบายภูมิ คือ        

     เดรัจฉาน  ทำบาป  ด้วยความไม่รู้

     เปรต       ทำบาป  ด้วยความโลภ

     อสุรกาย   ทำบาป  ด้วยความกลัว

     นรก        ทำบาปด้วยความอาฆาต พยาบาท  
Scroll to top