รายการหนังประเภท CD DVD และ แผ่น Bulray ที่มีอยู่ในตู้เก็บ

จัดทำเป็น index เพื่อสะดวกในการค้นหาและเปิดดูภายหลัง

ภาพกิจกรรมการอบรมของเรา
การอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ผ่านมา
วันและเวลา สถานที่การฝึกอบรม

Video การใช้งาน LMS-Moodle ขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอน
สำหรับการจัดการเนื้อหารายวิชา การจัดระบบการเรียนการสอน
การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบ การประเมินผลการเรียน

.

.

ลิ้งค์แหล่งเรียนรู้ ดาวน์โหลดโปรแกรม สารพันความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม Code Html, PHP, LMS, CMS ค่ายต่างๆ ฯลฯ
(ต้องสมัครสมาชิก จะเข้าชมรายละเอียดได้)

วิธีการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับแต่ง การนำข้อสอบเข้า

การใส่ E-Book การใช้ภาพจาก Power point การใส่ Video,

การใส่ลิ้งค์ You tube video, แหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เนต

ห้องเรียนห้องนี้จำลองการใช้งานโดยครู teacher01 สามารถควบคุมห้องเรียน เพิ่ม-ลดกิจกรรมภายในห้องเรียนได้ (login teacher01 pass:teacher1)

ห้องเรียนห้องนี้จำลองการใช้งานโดยครู teacher02 สามารถควบคุมห้องเรียน เพิ่ม-ลดกิจกรรมภายในห้องเรียนได้ (login teacher02 pass:teacher2)