เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS

Uninteruptible Power Supply

หลักการทำงาน ชนิดและประเภทของ UPS

การเลือกซื้อ และเลือกขนาดเพื่อใช้งาน

การสร้างเวบไซต์ ใช้งานต่างๆ ด้วย Google Sites
เวบไซต์นวนิยาย
เวบไซต์ E-Learning
เวบรุ่นนักเรียน นักศึกษา

.

.

การออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐาน วสท. 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

โดย ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

.

.

  • ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์: admin user

หลักสูตรการอบรม TPM Intermediate Electrical Equipment and system 

บริษัท IRPC 

สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน

ฝึกอบรมวิธีการ การเตรียมความพร้อมในการที่จะไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่
สถาบันมาตรฐานฝีมือแรงงานของจังหวัด ผู้เข้าอบรมจะรู้วิธีการ เทคนิคในการสอบ ภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถสอบผ่านได้ภายในครั้งเดียว

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานงาน
ติดตั้งไฟฟ้าและทำงานด้วความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า

การคำนวณหาขนาดแกนเหล็ก ขนาดขดลวด ขนาดกำลังไฟฟ้าหม้อแปลง
ขนาดแรงดันไฟฟ้า INPUT-OUTPUT ของหม้แปลง
การพันหม้อแปลงขนาดเล็กไว้ใช้งาน