การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานงาน
ติดตั้งไฟฟ้าและทำงานด้วความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า