ข้อสอบอัตนัยมีทั้งหมด 5 ข้อให้ทำทุกข้อ

ข้อสอบอัตนัยมีทั้งหมด 5 ข้อให้ทำทุกข้อ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟสตัวหนึ่ง ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อเฟส ได้เท่ากับ 3,366 V จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย ถ้านำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้ต่อแบบ สตาร์และเดลต้า

2. เครื่องกำเนิดที่มีขั้วแม่เหล็ก 8 ขั้ว ต้องหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่จึงจะผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้มีความถี่ 50 Hz

3. ตัวนำยาว 100 cm. เคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่น 1.5 Wb/mด้วยความเร็ว 50 m/s  จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในตัวนำ

4. จงหาเปอร์เซ็นต์เรกูเลชั่น เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดอาเมเจอร์ขณะไม่มีโหลดมีค่าเท่ากับ 11.050 KV และขณะจ่่ายโหลดที่ค่าเต็มพอกัดที่ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ 0.8 ล้าหลังนั้น มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าปลายสายเท่ากับ 10.505 KV

5. ต้นกำลังทำหน้าที่ใด บอกชนิดของต้นกำลังมา 5 ชนิด