วันที่ 22 สิงหาคม 2562 อบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า

08.00-09.00 น.  ทำแบบทดสอบ Pretest
09.00-10.30 น.  บรรยาย, แนะนำการทำข้อสอบ, การปฏิบัติงานการติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ใช้ในการทดสอบ
10.30-10.45 น.  พักเบรก
10.45-11.30 น.  ทำอย่างไรจึงจะสามารถสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1
11.30-12.00 น.  ทำแบบทดสอบ Postest

12.00-13.00 น.  พักทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.  ฝึกการต่อสายไฟฟ้า 4 แบบ การโค้งงอท่อพีวีซี, การหักคอม้า ขนาด 3/4 นิ้ว
14.00-17.00 น.  ฝึกเดินสายตามแบบที่กำหนด และต่อวงจรควบคุมไฟฟ้าให้ถูกต้อง ทดสอบวงจรไฟฟ้า, วงจรปลั๊ก, วงจรแสงสว่างสวิตทางเดียว, สวิตบันใด
17.00-              เก็บงาน วัสดุ ทำความสะอาด

Last modified: Sunday, 25 August 2019, 5:23 PM