หน่วยการเรียน

หน่วยที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยที่ 2 หลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยที่ 3 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยที่ 4 หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยที่ 5 โวลด์เดจเรกกูเลชั่นและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยที่ 6 หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดและหม้อแปลงแบบอัตโนมัติ
หน่วยที่ 7 ขั้วการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยที่ 8 การระบายความร้อนและการบำรุงรัษาหม้อแปลงไฟฟ้า

เป็นการศึกษาหลักการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลง สมการแรงดัน อัตราส่วนการแปลง (Transformation ratio) การคำนวณหาขนาดและประสิทธิภาพของหม้อแปลง ส่วนประกอบโครงสร้าง ชนิดของหม้อแปลง การขนานหม้อแปลง
ปฏิบัติงานพันขอลวดหม้อแปลงขนาดเล็ก การตรวจขั้วหม้อแปลง การต่อหม้อแปลงแบบต่างๆ

Last modified: Thursday, 17 October 2019, 10:09 PM