2.1 การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

Last modified: Monday, 28 October 2019, 10:51 PM