2.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ induce EMF

แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นได้ 2 วิธีคือ

     1. การให้ตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก  (เป็นหลักการของเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าและมอเตอร์)

     2. การให้สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่านตัวนำ  (เป็นหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเอง)

-การให้ตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก  จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำหาค่าได้ดังนี้

                                              e = B.l.v    

                              เมื่อ e = แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ V            มีหน่วยเป็น โวลต์ (volt)

                                   B = ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก  Wb          มีหน่วยเป็น เวเบอร์/ตารางเมตร (waber/squar mtre)

                                   l  = ความยาวของลวดตัวนำ  m         มีหน่วยเป็น เมตร (metre)

ในกรณีที่ตัวนำเคลื่อนที่ไม่ตัดตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก  จะต้องใช้สูตร

                                              e = B.l.v sin θ

Last modified: Friday, 18 October 2019, 10:42 PM