3.2 ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งตามลักษณะของแกนหล็ก

Last modified: Monday, 10 February 2020, 8:01 PM