ถอดแกนเหล็กหม้อแปลงออก นับจำนวนรอบขดลวดด้านไฟเข้า ไฟออก บันทึกข้อมูล

Last modified: Friday, 18 October 2019, 11:41 PM