ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

มอเตอร์ 1 เฟส (Single Phase Motor)

0

ดูรายละเอียด

มอเตอร์ 3 เฟส (Three Phase Motor)

0

ดูรายละเอียด

Online learning

หัวข้อต่อไป  -->  มอเตอร์ 1 เฟส

Go go
Last modified: Sunday, 29 May 2022, 9:08 AM