ข้อมูลการพันหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับทดลอง

จำนวนรอบด้าน Primary = 1056 รอบ   ลวดทองแดง #35

จำนวนรอบด้าน Secondary = 1824 รอบ

Last modified: Friday, 27 December 2019, 11:30 AM