แบ่งกลุ่มปฏิบัติหม้อแปลง พันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1

1. นายศดิศ

2. นายวิชญะ

3. วีรภัทร

กลุ่มที่ 2

1. นายศุภชัย

2. นายสมัชญ์

3. นายสุริยะ  พุ่มโพธิ์ทอง

กลุ่มที่ 3

1. นายสิรภพ

2. นายอภิรวัฒน์

3. นายศรัณย์ภัทร

พันหม้อแปลง  Primary = 220V,   Secondary = 380V

N/v = 4.8         Pri = 4.8x220 = 1056 รอบ,     Secondary = 4.8x380 = 1824 รอบ

                         

Last modified: Friday, 17 January 2020, 12:31 PM