ตัวอย่างการเลือกขนาดของแกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้า

 

Last modified: Thursday, 15 October 2020, 9:18 AM