การต่อวงจรไฟฟ้าและการกลับทางหมุนมอเตอร์

Forword - Reverse Motor

การกลับทางหมุนมอเตอร์ เราจะใช้วิธีการต่อขั้วมอเตอร์ โดยกลับขั้วการต่อขดลวดชุดสตาร์ทเท่านั้น (หรือกลับขั้วต่อขดลวดชุดรันก็ได้ ชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้น)

Reverse Motor

ดูรายละเอียด

Speed Control

การควบคุมความเร็วมอเตอร์

     การควบคุมความเร็วสปลิตเฟสมอเตอร์ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยใช้งาน  แต่เราสามารถควบคุมได้โดย 2 วิธี

     1. ต่อมอเตอร์อนุกรมกับขดลวด (โช้ค) เพื่อลดแรงดันจ่ายให้กับมอเตอร์ทำให้ความเร็วลดลง วิธีนี้จะทำให้แรงบิดของมอเตอร์ลดลงด้วย จึงไม่นิยมใช้

     2. ใช้อินเวอร์เตอร์ปรับความถี่ไฟฟ้าที่จะจ่ายให้มอเตอร์ วิธีนี้สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ได้ดี แรงบิดมอเตอร์ก็ดีด้วย

Online learning recommendations

Summus dolor plures dies manere non potest? Aliud igitur esse censet gaudere, aliud non dolere.

Get started today
Last modified: Sunday, 29 May 2022, 9:43 AM