-โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ BIG DATA

-โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ BIG DATA เป็น Open Source ได้แก่โปรแกรม R, PYTHON, RAPID MINDNER

Last modified: Tuesday, 6 October 2020, 1:04 PM