ชนิดของคาปาซิเตอร์มอเตอร์

Capacitor Motor

มอเตอร์คาปาซิเตอร์

Capacitor Motor

มี 3 ชนิด

1. Capacitor Start Motor
2. Capacitor Run Motor
3. Capacitor Start & Run Motor

Capacitor Start Motor

1. Capacitor Start Motor โครงสร้างของมอเตอร์คล้ายกับมอเตอร์สปลิตเฟส เพิ่มตัวคาปาซิเตอร์ (Capacitor) เข้ามาในวงจร โดยต่ออนุกรมกับขดลวดชุดสตาร์ท (Start Winding) และเซนติฟูกอล สวิต (Certrifugal Switch)

    คาปาซิเตอร์ที่ใช้ในมอเตอร์ขนิดนี้ เป็นแบบอิเล็กโทรไลต์ มีขนาดความจุประมาณ  21-189 ไมโครฟารัด ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของมอเตอร์และการออกแบบ

Capacitor Run Motor

1. Capacitor Run Motor โครงสร้างของมอเตอร์คล้ายกับคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ ไม่มีตัวคาปาซิเตอร์สตาร์ทและเซนติฟูกอล จะถูกตัดออกจากวงจร 

    คาปาซิเตอร์ที่ใช้ในมอเตอร์ขนิดนี้ เป็นแบบน้ำมันมีขนาดใหญ่  มีขนาดความจุไม่มากนัก จะต่ออนุกรมกับขดสตาร์ทและต่อขนานกับขดลวดชุดรัน (Run Winding) ตลอดเวลา

Capacitor Start and Run Motor

1. Capacitor Run Motor โครงสร้างของมอเตอร์คล้ายกับคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ แตกต่างกันคืดเพิ่มตัวคาปาซิเตอร์รันเข้าไปอีกหนึ่งตัว บางครั้งเราเรียกมอเตอร์ชนิดนี้ว่า มอเตอร์คาปาซิเตอร์สองค่า (Two-Value Capacitor Motor) 

    

ดูรายละเอียด

Ready to take the next step?

Last modified: Sunday, 29 May 2022, 10:22 AM