การซ่อมหม้อแปลงทอร์รอย ( Toroid)

การซ่อมหม้อแปลงทอร์รอย ( Toroid)

     ชมวิดีโอการซ่อมและพันหม้อแปลงไฟฟ้า  อาจช่วยให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานจริง

Last modified: Friday, 23 October 2020, 2:50 PM