การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้

1. แก้ไขชื่อ นามสกุลได้
2. แก้ไขอีเมล์ใหม่ได้ แต่ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้
3. เพิ่มรูปภาพของ user เอง หรือเปลี่ยนรูปภาพใหม่
4. แก้ไขตัวเลือกอื่นๆ ได้


5. เปลี่ยน password ใหม่ได้

Last modified: Saturday, 18 May 2019, 10:06 PM