การคำนวณวิธีการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 600 VA

วิธีการพัน                                    

เปิดเครื่องคิดเลขที่นี่

-ก่อนอื่นเราต้องการหม้อแปลงมีแรงดันไฟออกเท่าไหร่  กระแสกี่แอมป์หละ !

-สมมติว่าเราจะใช้หม้อแปลงนี้จ่ายไฟให้กับเครื่องขยายเสียง แรงดันที่ใช้  30V - 0 - 30V  10A. แบบมี center tap ใช้กับไฟฟ้า 220V 50Hz

การคำนวณ

-ขนาดหม้อแปลงจะ = แรงดันไฟออก x กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องขยาย

                        = (30+30) x 10

                        = 600 VA  (เราจะพันหม้อแปลงขนาด 600VA)

1. หาขนาดของพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กก่่อนเลย.. จากสูตร  A = square root VA / 5.58 เมื่อ

                     A = พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก หน่วยคิดเป็น ตารางนิ้ว

                   VA = ขนาดของหม้อแปลง ในที่นี้เท่ากับ 600 VA

                 5.58 = ค่าคงที่ที่ต้องนำมาคำนวณ

                     A = square root 600 / 5.58 

                        = 24.5 / 5.58

                        = 4.48 ตารางนิ้ว

2. คำนวณหาจำนวนรอบต่อ 1 โวลต์ ( ตรงนี้จะหมายความว่า หม้อแปลงลูกที่เราจะพันนี้ ถ้าเราพันขดลวดทองแดงรอบแกนเหล็กไปกี่รอบถึงจะเหนี่ยวนำแรงดันออก 1 V.) จากสูตร N/V = 7.5/A

                  N/V = 7.5/A

                        = 1.674 รอบ  ( หมายความว่า หม้อเแปลงลูกนี้เราจะพันลวดทองแดงไป 1.67 รอบจะได้แรงดัน 1 V.)

3. คำนวณหาจำนวนรอบที่จะพันหม้อแปลงด้านไฟเข้า 220V (Primary) และ ทางด้านไฟออก 60V (Secondary) เช่น หม้อแปลงไฟเข้า 220 โวลต์ ไฟออก 12 โวลต์ เราต้องพันดังนี้

                 จำนวนรอบที่จะพันขดลวดทางด้านไฟเข้า = แรงดันไฟเข้า x จำนวนรอบต่อ 1V.

                                                                 = 220 x 1.674

                                                                 = 368.28 รอบ   พัน 368 รอบ

                 จำนวนรอบที่จะพันขดลวดทางด้านไฟออก = แรงดันไฟออก x จำนวนรอบต่อ 1V.

                                                                 = 60 x 1.674

                                                                 = 100.44 รอบ   พัน 100 รอบ

พักก่อนติดตามต่อไปนะ...                                    เปิดเครื่องคิดเลขที่นี่

-ด้านไฟเข้า (Primary) พันขดลวดจำนวน 368 รอบ

-ด้านไฟออก (Secondary) พันขดลวดจำนวน 100 รอบ โดยที่เราพันไป 50 รอบแล้วแทปสายออกมาเป็นจุด CT จากนั้นพันต่ออีก 50 รอบ ตามรูปภาพ

4. หาขนาดของเบอร์ลวดที่จะใช้พันหม้อแปลง เราจะต้องรู้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในหม้อแปลงมีขนาดเท่าไหร่ (กระแสไหลมากเบอร์ลวดต้องขนาดใหญ่/ กระแสไหลน้อยเบอร์ลวดจะขนาดเล็ก)

-หาขนาดเบอร์ลวดทางด้านไฟเข้า = ขนาดของหม้อแปลง/แรงดันไฟเข้า

                                        = P/Vin

                                        = 600 VA / 220 V

                                        = 2.727 A

-หาขนาดเบอร์ลวดทางด้านไฟออก = ขนาดของหม้อแปลง/แรงดันไฟออก

                                        = P/Vout

                                        = 600 VA / 60 V

                                        = 10 A

5. คำนวณหาขนาดของเซอร์คูลล่าร์มิล เพื่อเปิดตารางเทียบขนาดเบอร์ลวดทองแดง

          ขนาดของเซอร์คูลล่าร์มิล = กระแสด้านไฟเข้า x ค่าคงที่ 500  ----> ด้านไฟเข้า

                                        = 2.272 x 500

                                        = 1136

          ขนาดของเซอร์คูลล่าร์มิล = กระแสด้านไฟออก x ค่าคงที่ 500  ----> ด้านไฟออก

                                        = 10 x 500

                                        = 5000

6. เปิดตารางหาขนาดของลวดทองแดง โดยเทียบกับค่าเซอร์คูลล่าร์มิล ดังนี้

         ขนาดเบอร์ลวดด้านไฟเข้า = เปิดตารางค่า 1136 เทียบเท่ากับลวดเบอร์ # 20

         ขนาดเบอร์ลวดด้านไฟเข้า = เปิดตารางค่า 5000 เทียบเท่ากับลวดเบอร์ # 15

-เราได้ข้อมูลการพันหม้อแปลงไฟฟ้าครบแล้ว ในภาคการคำนวณ ต่อไปเป็นภาคปฏิบัติเพื่อหา เลือก ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าจากแกนเหล็ก E I

แล้วว่างๆ จะมาสาธิตให้ชมทางคลิบแล้วกันเนอะ

เปิดเครื่องคิดเลขที่นี่

รอ..ติดตามนะ

Last modified: Tuesday, 22 October 2019, 1:16 PM